متن فاطمیه 1397

شب پنجم فاطمیه دوم 1397

خلاصه سخنرانی شب آخر فاطمیه حضرت آیت الله تقوایی  97/11/20
بسم ال…
/توسط taghvaee.ir

شب چهارم فاطمیه دوم 1397

خلاصه بیانات حضرت آیت الله تقوایی حفظه الله تعالی شب چهارم فا…
/توسط taghvaee.ir

شب دوم فاطمیه دوم 1397

خلاصه بیانات حضرت آیت الله تقوایی حفظه الله جلسه دوم فاطمیه چ…
/توسط taghvaee.ir

شب اول فاطمیه دوم 1397

خلاصه بیانات آیت الله تقوایی حفظه الله شب اول دهه دوم فاطمیه …
/توسط taghvaee.ir

شب پنجم فاطمیه اول 1397

خلاصه بیانات حضرت آیت الله تقوایی حفظه الله تعالی  شب پنجم فا…
/توسط taghvaee.ir

شب چهارم فاطمیه اول 1395

بیانات حضرت آیت الله تقوایی حفظه الله تعالی  شب چهارم فاطمیه اول شنب…
/توسط taghvaee.ir

شب سوم فاطمیه دوم 1397

بیانات حضرت آیت الله تقوایی حفظه الله تعالی  شب سوم فاطمیه پنج شنبه …
/توسط taghvaee.ir

شب دوم فاطمیه اول 1397

خلاصه بیانات حضرت آیت الله تقوایی حفظه الله تعالی  شب دوم فاط…
/توسط taghvaee.ir

شب اول فاطمیه اول 1397

خلاصه بیانات حضرت آیت الله تقوایی حفظه الله تعالی
شب اول فاط…
/توسط taghvaee.ir