متن رمضان 97

شب بیست و نهم رمضان 1397

سخنرانی آیت الله تقوایی حفظه الله
شب بیست و نهم ماه مبارک رمضان 14…
/توسط taghvaee.ir

شب بیست و هشتم رمضان 1397

سخنرانی آیت الله تقوایی حفظه الله
شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان 1…
/توسط taghvaee.ir

شب بیست و ششم رمضان 1397

 سخنرانی آیت الله تقوایی حفظه الله
شب بیست و شش ماه مبارک رمضان 1439…
/توسط taghvaee.ir

شب بیست و پنجم رمضان 1397

سخنرانی آیت الله تقوایی حفظه الله
شب بیست و پنج ماه مبارک رمضان 14…
/توسط taghvaee.ir

شب بیست و چهارم رمضان 1397

سخنرانی آیت الله تقوایی حفظه الله
شب بیست و چهارم ماه مبارک رمضان …
/توسط taghvaee.ir

شب بیست و سوم رمضان 1397

سخنرانی آیت الله تقوایی حفظه الله
شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان 14…
/توسط taghvaee.ir

شب بیست و دوم رمضان 1397

سخنرانی آیت الله تقوایی حفظه الله
شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان 14…
/توسط taghvaee.ir

شب بیستم و یکم رمضان 1397

سخنرانی آیت الله تقوایی حفظه الله
شب بیست و یک ماه مبارک رمضان 143…
/توسط taghvaee.ir

شب نوزدهم رمضان 1397

سخنرانی آیت الله تقوایی حفظه الله
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان 1439
/توسط taghvaee.ir

شب هجدهم رمضان 1397

سخنرانی آیت الله تقوایی حفظه الله
شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1439
9…
/توسط taghvaee.ir

شب هفدهم رمضان 1397

سخنرانی آیت الله تقوایی حفظه الله
شب هفدهم ماه مبارک رمضان 1439
/توسط taghvaee.ir

شب شانزدهم رمضان 1397

سخنرانی آیت الله تقوایی حفظه الله
شب شانزدهم ماه مبارک رمضان 1439 …
/توسط taghvaee.ir
بارگذاری موارد بیشتر