آیت الله تقوایی:

در روایت مبارکه می فرماید: در ماه مبارک رمضان، گناهانتان را می بخشند، شیاطین را زنجیر می کنند و دعاهایتان مستجاب میشود. چرا؟ بدلیل اینکه ماه مبارک انسان را می رساند به اسم أعظم خدا، چون خود خدا فرمود: «الصَّوْمُ لِی وَ أَنَا أَجْزِی بِه»؛ روزه برای خداست و خود خدا پاداش آن است. روزه یعنی چه؟ روزه یعنی علاوه بر اینکه شکم باید روزه باشد تمام اعضاء و جوارح هم باید روزه باشد؛ یعنی چشمش هم نباید نگاه حرام و شبه ناک کند، زبانش نباید صحبت حرام و شبهه ناک کند، گوشش نباید صدای حرام و شبهه ناک بشنود این باعث می شود از طبیعت نجات پیدا کند و فکرهای حرام و بد در قلبش راه پیدا نکند و شیاطین زنجیر شوند.