مراسم فاطمیه دوم در پنج شب که در دانشگاه شهید رجایی با رعایت پروتکل های کامل بهداشتی برگزار شد