پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

متن «فَاخْلَعْ نَعْلَيْك»

الان همان دوره‌ای است که نگه داشتن ایمان مثل نگه داشتن آهن یا زغال گداخته کف دست است. نگه داشتن چشم، زبان، شکم و شهوات سخت است. چیزی که ‌می‌تواند ما را نجات دهد ملازم بودن با #مساجد و جماعت‌ها است. #نماز_جماعت، #نماز_جمعه، #هیئت، درس با جماعت. این انسان را راحت می‌کند. در آیۀ قرآن هست که: «فَاخْلَعْ نَعْلَيْك»؛ موسی کفش‌هایت را در بیاور. یعنی علقۀ دنیا را بکن. پیامبر فرمودند: اگر می‌خواهید کفش دنیا را در بیاوردید نمازهای صبح، ظهر و شب را به جماعت بخوانید. اگر کفش علاقۀ به دنیا را درآوردی لیاقت پیدا می‌کنی به طور موسی برسی؛ لیاقت پیدا می‌کنی به وجه الله برسی. موسی در کوه طور چه دید؟ وجه الله را دید. «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه».