پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

اعمال ماه رجب و ماه های دیگر را بنویسید و ببینید کدامش به دلتان می‌نشیند همان ها را انجام دهید. این خشوع را می‌شود در این ماه ها راحت درک و کسب کرد.