پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

راه پیدا کردن گم شده

سلام یک ذکر مجربی بگید برای پیدا شدن گم شده
جواب:
نماز ضاله در اینترنت هست.