پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

حاکم خداست

عرفا می‌گویند: هیچ موقع به خدا حکم نکنید. همیشه بگذارید خداوند حکم کند. “أ لیس الله باحکم الحاکمین” ما وظیفه مان را انجام دهیم. حکم را بگذاریم به عهده خدا. هرچه خودش خواست. قطعا او بهتر می‌داند.