پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

عبادت اوج و قله ی رسیدن به خداست