پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

توجه به خوف

در ترک حرام، خوف است که کارساز است. لذا ما باید روی خوف عنایت خاصی داشته باشیم. ما معمولاً از خدا نمی‌ترسیم و خوف نداریم. غم، ناراحتی و یأس خوف نیست. این جنبۀ آتشین خوف است. خوف آن است که ما را از کار حرام بترساند و باز بدارد. برای همین تمام عرفا، علمای اخلاق و علمای شریعت می‌گویند اول، ترک_حرام داشته باشید. روایت هم داریم که ترک حرام مهم‌تر است. حالا چگونه می‌شود ترک حرام کرد؟ با خوف. با ریشه‌کن کردن نفْس.