پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

مهمترین مراقبه هنگام عمل، نیت است