پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی حفظه اللّه

راه ریشه کن کردن نفس

نماز کامل ترین صورتی است که می تواند ریشه تمام زوایا و ابعاد وجودی شیطان اکبر که نفس است را بِکند.