پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

عاشق شوید

فرمود هر کسی یک راهی دارد، راه ما اهل‌بیت راه عشق است. خودتان را عاشق کنید. منتها نه عشق الکی، بلکه عشقحقیقی . عشق بشود هدفتان. با مرکبِ عشق، درس بخوانید، ورزش کنید، کارها و وظایفتان را انجام دهید، حرام را ترک کنید. عشق که بیاید ترکحرام برایتان آسان می‌شود. ولی عشق که نباشد ممکن است انسان به ماسوی الله علاقه پیدا ‌کند.