پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

زیارت اربعین


روزاربعین مسئله این نیست که به حرم یا ضریح برسید. جمعیت خودش ضریح است و همین که روز اربعین می شود و زیارت اربعین می خوانید همۀ جمعیت شبکه های ضریح می شود و همه حالشان عوض می شود.