پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

ذکر معراجیه

یک ذکری داریم به نام ذکر معراجیه. عرفا بهترین ذکرشون، ذکر معراجیه است. حضرت آیت الله جوادی آملی می فرمایند اگر کسی یک سال بعد از نماز عشاء در سجده هفتاد مرتبه این ذکر را بگوید، وصل می‌شود.