پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

هیچ

هیچ
اگر #دنیا را سخت بگیرید سخت است؛ اگر آسان بگیرید آسان است؛ اگر هیچ بگیرید، هیچ است.