پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

حضور در نمازهای جمعه و جماعات


اگر کسی همۀ نمازهایش را به #جماعت بخواند، دنیا دیگر نمی‌‌تواند سوارش شود. پناه بیاورید به #مسجد . پناه بیاورید به #نمازجمعه . در روایت دارد مقام هرکسی در قیامت به اندازۀ نمازجمعه هایی است که شرکت کرده است.