پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

حقیقت ایمان


مؤمن به حقیقت ایمان نمی‌رسد
مگر اینکه خودش را از تمام
عالم پایین‌تر بداند.