برای فردی که دچار گناه زبانی مکرر است و تصمیم به ترک آن را داشته باشد، چه توصیه ای می فرمایید؟