پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

Category: شرح ادعیه و زیارات

شرح حدیث جنود عقل و جهل امام صادق علیه السلام

جلسه اول (مقصد دوازدهم)
جلسه دوم (پایان مقصد دوازدهم و شروع مقصد سیزدهم)
جلسه سوم (مقصد سیزدهم)
جلسه چهارم (مقصد سیزدهم)
جلسه پنجم (مقصد سیزدهم)
جلسه ششم (مقصد سیزدهم)
جلسه هفتم (مقصد چهاردهم)
جلسه هشتم (مقصد چهاردهم)
جلسه نهم (مقصد چهاردهم)
جلسه دهم (مقصد چهاردهم)
جلسه یازدهم (مقصد چهاردهم)
جلسه دوازدهم (مقصد چهاردهم)
جلسه سیزدهم (مقصد چهاردهم،آثار عفت)
جلسه چهاردهم (مقصد چهاردهم،آثار عفت)
جلسه پانزدهم (مقصد چهاردهم،آثار عفت)
جلسه شانزدهم (مقصد پانزدهم)
جلسه هفدهم (مقصد پانزدهم،مراتب زهد و بررسی روایات زهد)
جلسه هجدهم (مقصد پانزدهم،بررسی آیات و روایات زهد)
جلسه نوزدهم (مقصد پانزدهم،آثار زهد)
جلسه بیستم (مقصد پانزدهم،انواع زهد)
جلسه بیست و یکم (اتمام مقصد پانزدهم و شروع مقصد شانزدهم،بیان تعریف،معانی و اقسام رفق)
جلسه بیست و دوم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق)
جلسه بیست و سوم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق،ذكر بعض از اخبار شريفه در این باب وبیان اجمالی آنها)
جلسه بیست و چهارم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق،ذكر بعض از اخبار شريفه در این باب وبیان اجمالی آنها)
جلسه بیست و پنجم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق،ذكر بعض از اخبار شريفه در این باب وبیان اجمالی آنها)
جلسه بیست و ششم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق،ذكر بعض از اخبار شريفه در این باب وبیان اجمالی آنها)
جلسه بیست و هفتم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق،ذكر بعض از اخبار شريفه در این باب وبیان اجمالی آنها)
جلسه بیست و هشتم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق،ذكر بعض از اخبار شريفه در این باب وبیان اجمالی آنها)
جلسه بیست و نهم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق،ذكر بعض از اخبار شريفه در این باب وبیان اجمالی آنها)
جلسه سی ام (مقصد شانزدهم،اقسام رفق،ذكر بعض از اخبار شريفه در این باب وبیان اجمالی آنها)
جلسه سی و یکم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق،ذكر بعض از اخبار شريفه در این باب وبیان اجمالی آنها)
جلسه سی و دوم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق،ذكر بعض از اخبار شريفه در این باب وبیان اجمالی آنها)
جلسه سی و سوم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق،ذكر بعض از اخبار شريفه در این باب وبیان اجمالی آنها)
جلسه سی و چهارم (مقصد هفدهم (رهبت)،معانی رهبت)
جلسه سی و پنجم (مقصد هفدهم (رهبت)،درجات رهبت)
جلسه سی و ششم (مقصد هفدهم (رهبت)،درجات رهبت)
جلسه سی و هفتم ( مقصد هجدهم(تواضع)، اقسام تواضع)
جلسه سی و هشتم ( مقصد هجدهم(تواضع)، بررسی بعضی از روایات تواضع)
جلسه سی و نهم ( مقصد هجدهم(تواضع)، بررسی بعضی از روایات تواضع)
جلسه چهلم ( مقصد هجدهم(تواضع)، بررسی بعضی از روایات تواضع)
جلسه چهل و یکم ( مقصد هجدهم(تواضع)، بررسی بعضی از روایات تواضع)
جلسه چهل و دوم ( مقصد هجدهم(تواضع)، بررسی بعضی از روایات تواضع)
جلسه چهل و سوم ( مقصد هجدهم(تواضع)،بیان اجمالی روایاتی در مورد تواضع)
جلسه چهل و چهارم ( مقصد هجدهم(تواضع)،بیان اجمالی روایاتی در مورد تواضع)
جلسه چهل و پنجم ( مقصد هجدهم(تواضع)،بیان اجمالی روایاتی در مورد تواضع)
جلسه چهل و ششم ( مقصد هجدهم(تواضع)،بیان اجمالی روایاتی در مورد تواضع)
جلسه چهل و هفتم ( مقصد هجدهم(تواضع)،بیان اجمالی روایاتی در مورد تواضع)
جلسه چهل و هشتم ( مقصد هجدهم(تواضع)،بیان اجمالی روایاتی در مورد تواضع)
جلسه چهل و نهم ( مقصد هجدهم(تواضع)،بررسی آیات و روایات تکبر)
جلسه پنجاهم ( مقصد هجدهم(تواضع)،بررسی آیات و روایات تکبر)
جلسه پنجاه و یکم ( مقصد هجدهم(تواضع)،بررسی آیات و روایات تکبر)
جلسه پنجاه و دوم ( مقصد هجدهم(تواضع)،بررسی روایات تکبر)
جلسه پنجاه و سوم ( مقصد هجدهم(تواضع)،انواع تکبر،اتمام انواع تکبر)
جلسه پنجاه و چهارم ( مقصد هجدهم(تواضع)،آثار تکبر، تمرد)
جلسه پنجاه و پنجم ( مقصد هجدهم(تواضع)،آثار تکبر، جدل)
جلسه پنجاه و ششم ( مقصد هجدهم(تواضع)،آثار تکبر، خیانت)

منازل السائرین

جلسه اول (مقدمه اخلاص)
جلسه دوم (مقدمه اخلاص)
جلسه سوم (مقدمه اخلاص)
جلسه چهارم (مقدمه اخلاص)
جلسه پنجم (مقدمه اخلاص)
جلسه ششم (مقدمه اخلاص)
جلسه هفتم (مقدمه اخلاص)
جلسه هشتم (مقدمه اخلاص)
جلسه نهم (مقدمه اخلاص)
جلسه دهم (باب اخلاص،تعریف اخلاص و مرور روایاتی از اخلاص)
جلسه یازدهم (باب اخلاص،مرور آیاتی از اخلاص)
جلسه دوازدهم (باب اخلاص،تعریف و درجات اخلاص)
جلسه سیزدهم (باب اخلاص،تعریف و درجات اخلاص)
جلسه چهاردهم (باب اخلاص،درجات اخلاص)
جلسه پانزدهم (باب اخلاص،اتمام درجات اخلاص)
جلسه شانزدهم (باب اخلاص،اقسام اخلاص)
جلسه هفدهم (باب اخلاص،اقسام اخلاص)
جلسه هجدهم (باب اخلاص،اقسام اخلاص)
جلسه نوزدهم (باب اخلاص،بیان روایاتی در باب اخلاص)
جلسه نوزدهم (باب اخلاص،نشانه‌های اخلاص)
جلسه بیستم (باب اخلاص،نشانه‌های اخلاص)
جلسه بیست و یکم (باب اخلاص،نشانه‌های اخلاص و بررسی بعضی از روایات مربوط به نشانه سوم اخلاص)
جلسه بیست و دوم (باب اخلاص،نشانه‌های اخلاص و بررسی بعضی از روایات مربوط به نشانه سوم اخلاص)
جلسه بیست و سوم (باب اخلاص،نشانه‌های اخلاص و بررسی بعضی از روایات مربوط به نشانه سوم اخلاص)
جلسه بیست و چهارم (باب اخلاص،نشانه‌های اخلاص و بررسی بعضی از روایات مربوط به نشانه سوم اخلاص)
جلسه بیست و پنجم (باب اخلاص،نشانه‌های اخلاص، دوری از حب دنیا)
جلسه بیست و ششم (باب اخلاص،نشانه‌های اخلاص، نا امیدی از غیر خداوند)
جلسه بیست و هفتم (باب اخلاص،اخلاص در ولایات،حقایق و نهایات)
جلسه بیست و هشتم (باب اخلاص،اخلاص در ولایات،حقایق و نهایات)
جلسه بیست و نهم (باب اخلاص،توضیح اخلاص در ولایات،حقایق و نهایات)
جلسه سی ام (باب اخلاص،توضیح اخلاص در ولایات،حقایق و نهایات)
جلسه سی و یکم ( باب اخلاص،توضیح اخلاص در ولایات،حقایق و نهایات)
جلسه سی و دوم ( باب اخلاص،توضیح اخلاص در ولایات،حقایق و نهایات،توضیح اخلاص در نهایات)

صوت شرح مناقب چهارده معصوم علیهم السلام ( محی الدین ابن عربی)

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم
جلسه چهاردهم
جلسه پانزدهم
جلسه شانزدهم
جلسه هفدهم
جلسه هجدهم
جلسه نوزدهم
جلسه بیستم
جلسه بیست و یکم
جلسه بیست و دوم
جلسه بیست و سوم
جلسه بیست و چهارم
جلسه بیست و پنجم
جلسه بیست و ششم
جلسه بیست و هفتم
جلسه بیست و هشتم
جلسه بیست و نهم
جلسه سی ام
جلسه سی و یکم
جلسه سی و دوم
جلسه سی و سوم
جلسه سی و چهارم
جلسه سی و پنجم
جلسه سی و ششم
جلسه سی و هفتم
جلسه سی و هشتم
جلسه سی و نهم
جلسه چهلم
جلسه چهل و یکم
جلسه چهل و دوم
جلسه چهل و سوم
جلسه چهل و سوم
جلسه چهل و چهارم
جلسه چهل و پنجم
جلسه چهل و ششم
جلسه چهل و هفتم
جلسه چهل و هشتم
جلسه چهل و نهم
جلسه پنجاهم
جلسه پنجاه و یکم
جلسه پنجاه و دوم
جلسه پنجاه و سوم
جلسه پنجاه و چهارم (امام حسین علیه السلام،معانی الله، اتمام اولین معنای منقول از جندی)
جلسه پنجاه و پنجم (امام حسین علیه السلام،مقام فرق الفرق و مقام جمع الجمع)
جلسه پنجاه و ششم (امام حسین علیه السلام،معانی الله،بیان علت بررسی معانی الله،اتمام سومین معنای منقول از جندی)
جلسه پنجاه و هفتم (امام حسین علیه السلام،معانی الله،اتمام معنای ششم منقول از جندی)
جلسه پنجاه و هشتم (امام حسین علیه السلام،معانی الله،بیان معنای هفتم منقول از جندی)
جلسه پنجاه و نهم (امام حسین علیه السلام،معانی الله،بیان معنای هشتم منقول از جندی)
جلسه شصتم (امام حسین علیه السلام،معانی الله،بیان معنای دهم منقول از جندی)
جلسه شصت و یکم (امام حسین علیه السلام،معانی الله،اتمام معانی منقول از جندی)
جلسه شصت و دوم (مناقب محی الدین،امام زین العابدین)
جلسه شصت و سوم (مناقب محی الدین،امام زین العابدین،توضیح قطب و قوس)
جلسه شصت و چهارم (مناقب محی الدین،امام زین العابدین،توضیح قطب و قوس)
جلسه شصت و پنجم (مناقب محی الدین،امام زین العابدین،توضیح قطب و قوس)
جلسه شصت و ششم (مناقب محی الدین،امام زین العابدین،توضیح قطب و قوس)
جلسه شصت و هفتم (امام زین العابدین،توضیح قطب و قوس)
جلسه شصت و هشتم ( امام زین العابدین( بیان خازن کنوز الغیب) توضیح قطب قوس)

صوت شرح دعای عالیة المضامین

جلسه اول (مقدمه و فراز اَلَّهٌمَّ إِنِّی زُرٌتُ هَذَا الٌإِمَامَ)
جلسه دوم (فراز مُقِرّاً بِإِمَامَتِهِ)
جلسه سوم (از فراز مُعٌتَقِداً لِفَرٌضِ … تا عَائِذاً بِرَأٌفَتِکَ)
جلسه چهارم (از فراز عَائِذاً بِرَأٌفَتِكَ … تا وَ ابْنِ أَصْفِيَائِكَ)
جلسه پنجم (از فراز وَ أَمِينِكَ وَ ابْنِ أُمَنَائِكَ … تا الْوَسِيلَهَ)
جلسه ششم (از فراز الْوَسِيلَهَ … تا الذَّرِيعَهَ)
جلسه هفتم (از فراز الذَّرِيعَهَ … تا عَلَی کَثٌرَتِهَا)
جلسه هشتم (از فراز عَلَي كَثْرَتِهَا … تا النُّجَبَاءِ السُّعَدَاءِ)
جلسه نهم (تکرار فراز وَ تُثَبِّتَنِي عَلَي طَاعَتِكَ … تا النُّجَبَاءِ السُّعَدَاءِ)
جلسه دهم (تکرار فراز وَ تُثَبِّتَنِي عَلَي طَاعَتِكَ)