پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

دسته‌بندی: شرح ادعیه و زیارات

شرح حدیث جنود عقل و جهل امام صادق علیه السلام

جلسه اول (مقصد دوازدهم)
جلسه دوم (پایان مقصد دوازدهم و شروع مقصد سیزدهم)
جلسه سوم (مقصد سیزدهم)
جلسه چهارم (مقصد سیزدهم)
جلسه پنجم (مقصد سیزدهم)
جلسه ششم (مقصد سیزدهم)
جلسه هفتم (مقصد چهاردهم)
جلسه هشتم (مقصد چهاردهم)
جلسه نهم (مقصد چهاردهم)
جلسه دهم (مقصد چهاردهم)
جلسه یازدهم (مقصد چهاردهم)
جلسه دوازدهم (مقصد چهاردهم)
جلسه سیزدهم (مقصد چهاردهم،آثار عفت)
جلسه چهاردهم (مقصد چهاردهم،آثار عفت)
جلسه پانزدهم (مقصد چهاردهم،آثار عفت)
جلسه شانزدهم (مقصد پانزدهم)
جلسه هفدهم (مقصد پانزدهم،مراتب زهد و بررسی روایات زهد)
جلسه هجدهم (مقصد پانزدهم،بررسی آیات و روایات زهد)
جلسه نوزدهم (مقصد پانزدهم،آثار زهد)
جلسه بیستم (مقصد پانزدهم،انواع زهد)
جلسه بیست و یکم (اتمام مقصد پانزدهم و شروع مقصد شانزدهم،بیان تعریف،معانی و اقسام رفق)
جلسه بیست و دوم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق)
جلسه بیست و سوم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق)
جلسه بیست و چهارم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق)
جلسه بیست و پنجم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق)
جلسه بیست و ششم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق)
جلسه بیست و هفتم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق)
جلسه بیست و هشتم (مقصد شانزدهم،اقسام رفق)

منازل السائرین

جلسه اول (مقدمه اخلاص)
جلسه دوم (مقدمه اخلاص)
جلسه سوم (مقدمه اخلاص)
جلسه چهارم (مقدمه اخلاص)
جلسه پنجم (مقدمه اخلاص)
جلسه ششم (مقدمه اخلاص)
جلسه هفتم (مقدمه اخلاص)
جلسه هشتم (مقدمه اخلاص)
جلسه نهم (مقدمه اخلاص)
جلسه دهم (باب اخلاص،تعریف اخلاص و مرور روایاتی از اخلاص)
جلسه یازدهم (باب اخلاص،مرور آیاتی از اخلاص)
جلسه دوازدهم (باب اخلاص،تعریف و درجات اخلاص)
جلسه سیزدهم (باب اخلاص،تعریف و درجات اخلاص)
جلسه چهاردهم (باب اخلاص،درجات اخلاص)
جلسه پانزدهم (باب اخلاص،اتمام درجات اخلاص)
جلسه شانزدهم (باب اخلاص،اقسام اخلاص)
جلسه هفدهم (باب اخلاص،اقسام اخلاص)
جلسه هجدهم (باب اخلاص،اقسام اخلاص)
جلسه نوزدهم (باب اخلاص،بیان روایاتی در باب اخلاص)
جلسه نوزدهم (باب اخلاص،نشانه‌های اخلاص)

صوت شرح مناقب چهارده معصوم علیهم السلام ( محی الدین ابن عربی)

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم
جلسه چهاردهم
جلسه پانزدهم
جلسه شانزدهم
جلسه هفدهم
جلسه هجدهم
جلسه نوزدهم
جلسه بیستم
جلسه بیست و یکم
جلسه بیست و دوم
جلسه بیست و سوم
جلسه بیست و چهارم
جلسه بیست و پنجم
جلسه بیست و ششم
جلسه بیست و هفتم
جلسه بیست و هشتم
جلسه بیست و نهم
جلسه سی ام
جلسه سی و یکم
جلسه سی و دوم
جلسه سی و سوم
جلسه سی و چهارم
جلسه سی و پنجم
جلسه سی و ششم
جلسه سی و هفتم
جلسه سی و هشتم
جلسه سی و نهم
جلسه چهلم
جلسه چهل و یکم
جلسه چهل و دوم
جلسه چهل و سوم
جلسه چهل و سوم
جلسه چهل و چهارم
جلسه چهل و پنجم
جلسه چهل و ششم
جلسه چهل و هفتم
جلسه چهل و هشتم
جلسه چهل و نهم
جلسه پنجاهم
جلسه پنجاه و یکم
جلسه پنجاه و دوم
جلسه پنجاه و سوم
جلسه پنجاه و چهارم (امام حسین علیه السلام،معانی الله، اتمام اولین معنای منقول از جندی)
جلسه پنجاه و پنجم (امام حسین علیه السلام،مقام فرق الفرق و مقام جمع الجمع)
جلسه پنجاه و ششم (امام حسین علیه السلام،معانی الله،بیان علت بررسی معانی الله،اتمام سومین معنای منقول از جندی)
جلسه پنجاه و هفتم (امام حسین علیه السلام،معانی الله،اتمام معنای ششم منقول از جندی)
جلسه پنجاه و هشتم (امام حسین علیه السلام،معانی الله،بیان معنای هفتم منقول از جندی)
جلسه پنجاه و نهم (امام حسین علیه السلام،معانی الله،بیان معنای هشتم منقول از جندی)
جلسه شصتم (امام حسین علیه السلام،معانی الله،بیان معنای دهم منقول از جندی)

صوت شرح دعای عالیة المضامین

جلسه اول (مقدمه و فراز اَلَّهٌمَّ إِنِّی زُرٌتُ هَذَا الٌإِمَامَ)
جلسه دوم (فراز مُقِرّاً بِإِمَامَتِهِ)
جلسه سوم (از فراز مُعٌتَقِداً لِفَرٌضِ … تا عَائِذاً بِرَأٌفَتِکَ)
جلسه چهارم (از فراز عَائِذاً بِرَأٌفَتِكَ … تا وَ ابْنِ أَصْفِيَائِكَ)
جلسه پنجم (از فراز وَ أَمِينِكَ وَ ابْنِ أُمَنَائِكَ … تا الْوَسِيلَهَ)
جلسه ششم (از فراز الْوَسِيلَهَ … تا الذَّرِيعَهَ)
جلسه هفتم (از فراز الذَّرِيعَهَ … تا عَلَی کَثٌرَتِهَا)
جلسه هشتم (از فراز عَلَي كَثْرَتِهَا … تا النُّجَبَاءِ السُّعَدَاءِ)
جلسه نهم (تکرار فراز وَ تُثَبِّتَنِي عَلَي طَاعَتِكَ … تا النُّجَبَاءِ السُّعَدَاءِ)
جلسه دهم (تکرار فراز وَ تُثَبِّتَنِي عَلَي طَاعَتِكَ)