پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

اهمیت قوای ظاهری

روح انسان به هر سمتی که برود، انسان نیز همان حالت را به خود می گیرد: علم و عبادت یا خوردن و خوابیدن؟ تا بر قوای ظاهری تسلط پیدا نکنیم، نمی توانیم به قوای باطنی برسیم.