پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

در روایت دارد وقتی کاری می خواهید انجام دهید بگویید: “إن شاءالله تعالی مع علی علیه السلام” یعنی خداوند خمسه طیبه و چهارده معصوم را برای ما وسیله قرار داده. “و ابتغوا الیه الوسیله”