پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

بالاترین قدرت ها

بعصی از آیات توکل در سوره برائت است. چون سوره برائت سوره جهاد با مشرکین است. در مقابله با مشرکین، در مقابله با شیطان درون و شیطان بیرون، در مقابله با شیطان اکبر، راه چیست؟ بالاترین قدرت ها توکل است.