پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

با تمام قدرت حرکت کن

مداومت و استقامت باعث می شود تا گره‌های انسان باز شود. توجه به دنیا، اراده را پراکنده و توجه به روح، اراده را جمع می کند. اگر انسان به دنبال نفس برود، ضعیف می شود. ما باید با تمام قدرت و کیفیت به طرف خدا برویم.