پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

تبعیت از امام


همه چيز به تبعيت کردن از امام است. مسائل دين و دنيای ما برای امام است. امام حسن (ع) و امام حسين(ع) هر دو امام هستند، هر چند يكی از آنها صلح و دیگری جنگ كند. ما در مقابل امام و پیامبر نبايد از خودمان تدبير و حرف داشته باشيم. اگر خدا را دوست داری بايد از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) تبعيت كنی!