پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

تغییر جهت میل

ما باید چیزهایی را به قلبمان یاد بدهیم. نمی‌شود تا آخر همین که هستیم باشیم. باید خودمان را عوض کنیم. باید جهت میل را تغییر دهیم.