پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

توکل اخص الخواص

توکل اخص الخواص چیست؟ مثالی که برای آن می‌زنند مثل میت است. “العبد کالمیت بین یدی الغسال” اختیاری از خودش نمی‌بیند. خودی باقی نمی‌ماند. فنا بعد از فنا است. بقا بعد از فنا است. فقط خدا را می‌بیند. حضرت ابراهیم را می‌خواستند در آتش بیندازند.حیوانات می‌رفتند می‌گفتند می خواهید آتش را خاموش کنیم؟ قبول نکرد. اجنه رفتند قبول نکرد. ملائکه رفتند قبول نکرد. گفت من را به شما نیازی نیست. جبرائیل گفت حداقل از خدا بخواه. گفت:”علمه بحالی حسبی عن مقالی” خودش می‌داند من در چه حالی هستم. نیازی به گقتن ندارد. توکل اخص الخواص ناشی از توحید ذاتی است. اصلا ذاتی نمی‌بیند که بخواهد یا نخواهد.