پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

ثمرۀ تواضع

انسان باید از مَن مجرد شود؛ مقابل استادش تواضع کند؛ مقابل پدر و مادرش تواضع کند؛ مقابل همۀ عالم تواضع کند. انسان باید همۀ عالم را از خودش بالاتر بداند. اگر انسان همۀ عالم را از خودش بالاتر ببیند همه را پشتیبانی می‌کند. اما اگر انسان مَن داشته باشد، به دیگران حسودی می‌کند. حالا غبطه بد نیست، ولی گاهی زیراب افراد را می‌زند؛ فکر بد راجع به دیگران می‌کند. ولی وقتی خودش را از همه بدتر ببیند می‌گوید شاید پیش خدا عذری داشته باشد و راجع به دیگران فکر بد نمی‌کند.