پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

متن حاکم خداست

عرفا می‌گویند هیچ موقع به خدا حکم نکنید. همیشه بگذارید خداوند حکم کند. «أَلَيسَ اللَّهُ بِأَحكَمِ الحَاكِمِين». ما وظیفه‌مان را انجام دهیم، حکم را بگذاریم به عهدۀ خدا. هرچه خودش خواست. قطعاً او بهتر می‌داند.