پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

دنیا تمامی ندارد

قرآن می فرماید: “اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بل هم فی لبس من خلق جدید” هر لحظه عالم نو می شود. همین نور را فکر میکنیم ثابت است، در حالیکه هر لحظه نور جدیدی می آید. عالم هم به همین صورت است. از طرف خدا خورشید حقیقت؛ انوار جدید می تاباند،بنابراین این عالم تکرار می شود یعنی مدام عالم جدیدی می آید ولی از بین نمی رود،حقیقت دنیا تمامی ندارد. علم هم به همین صورت است، علم هم نهایت ندارد.