پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

دیدن روی علی (ع)

سوره واقعه سه مقام دارد. یعنی مردم را به سه دسته تقسیم می‌کند. اصحاب یمین و اصحاب شمال و السابقون السابقون. می‌گوید باید بروید سراغ السابقون السابقون. یمین هم خوب است. بهشت هم بد نیست. ولی ریشه ای تر و عاشقانه تر دیدنِ جمال امیرالمؤمنین(ع)
است. “آمدم دنیا برای دیدن
روی علی(ع)”