پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

نماز کامل ترین صورتی است که می تواند ریشه تمام زوایا و ابعاد وجودی شیطان اکبر که نفس است را بِکند.