پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

ریشه تنبلی

جهل نمی گذارد حرکت کنیم. جهالت بدتر از تنبلی است. جهالت ریشه تنبلی است. کسالت و فشالت و سستی ریشه اش جهالت است. اگر انسان علم داشته باشد که مورد عنایت است و جزء شهدا است و کسی است که پیغمبران به دیدن او می آیند. اگر علم و معرفت داشته باشید شُل نمی شوید. اگر بدانید که خداوند چه شخصیتی به شما داده و این لطف خدا را درک کنید حرکت می کنید.