پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

ظرفیت وجودی انسان

علت اینکه ما تنبل هستیم این است که ورزش نمی‌‌کنیم؛ خودمان را تمرین نمی‌دهیم. باید خودمان را تمرین بدهیم؛ در سرعت داشتن. البته نه سرعت بدون کیفیت بلکه سرعت باید با کیفیت باشد. قرآن می‌فرماید: «فَاستَبِقُوا الخَيرات». انسان طبیعتش را می‌تواند عوض کند. اصلاً راه همین است. انسان به عدد اجناس تمام عالَم حقیقت در وجودش نهفته است. می‌تواند نعوذ بالله سنگ و آتش شود. می‌تواند حیوان شود. ولی از آن طرف انسان می‌تواند مثل امام خمینی ره و علمای بزرگ شود.