پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

علت اوامر و نواهی خداوند

ما معصیت خدا را نباید کم بگیریم. چون در این صورت خدا را کم گرفته‌ایم. علت اوامر و نواهی خداوند عبودیت و بندگی اوست.