پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

ندیدن

ندیدن خود را باید از أبالفضل علیه السلام یاد گرفت. أبالفضل علیه السلام کسی است که أبی عبدالله علیه السلام به او می گوید: پدر و مادرم به فدایت. أبالفضل علیه السلام عظمت عجیبی دارد. در روایت دارد که تمام شهداء به مقام او غبطه می خورند. در عالم مثل حضرت أبالفضل العباس علیه السلام  نمی شود پیدا کرد. این خیلی چیز عجیبی است که چطور مَنیّت خود را در مقابل امام حسین علیه السلام و خدا تبارک و تعالی کشته است. به همین دلیل این قدر قدرت پیدا کرده و چون منیّت خود را در مقابل أبی عبدالله علیه السلام کشت، تمام وجود أبی عبدالله علیه السلام در وجود او تجلّی کرد.