پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

نــبـــایـــــد نــاامــیـــد شـــــــد!؟

وقتی خدا فرمود تا آخرین لحظه توبه کنید،  پس معلوم است نه در اصلاح خودتان و نه در اصلاح تفکر و رفتار دیگران نباید نا امید باشید