پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

وحدت

وحدت
وحـدت و احکـام حـکومتـی را حفظ کنید.
نوک پیکان وحدت باید درون سینه دشمن قرار بگیرد.