پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

متن کشف روحی

کشف روحی یعنی چه؟ کشف روحی همین است که می‌فرماید: «اللّهُمَّ نَوِّر ظاهِری بِطاعَتِک وباطِنی بِمَحَبَّتِک وَ قَلْبی بِمَعرِفَتِک ورُوحی بِمُشاهَدَتِک». بعد می‌گوید: «اللّهُمَّ اجْعَل قَلْبی نُوراً وَسَمْعی نوراً وَبَصَری نوراً وَلِسانی نوراً وَیَدی نوراً وَرِجْلی نوراً وَجَمیعَ جَوارِحی نوراً یا نُورَ الأنوار». بعد می‌گوید: «اللّهُمَّ أرِنَا الأشیاءَ کَما هی»؛ خدایا حقایق اشیاء را به من نشان بده. این برای کشف روحی است. حقایق اشیاء را می‌بیند. یک نمونۀ آن این است که شخصی رفت محضر امام معصوم عرضه داشت شما چگونه گناه نمی‌کنید؟ حضرت فرمودند: چون ما حقایق اشیاء را می‌بینیم. آیا شما به فکرت افتاده نجاست بخوری؟ نه. ما چون حقایق اشیاء و حقایق گناه را می‌بینیم لذا فکر معصیت هم در ذهنمان نمی‌آید. انسان اگر حقیقت اشیاء را ببیند نه تنها معصیت نمی‌کند بلکه فکر معصیت هم به قلبش راه پیدا نمی‌کند. در کشف روحی عوالم حشر، عوالم حساب و کتاب، بهشت‌ها و جهنم‌ها را با تمام خصوصیاتش نشان می‌دهند.