پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

متن یقین

نقل می‌کنند رفتند محضر پیامبر عرضه داشتند حضرت عیسی روی آب راه می‌رفت. پیامبر فرمودند: این به‌خاطر #یقین است. یقین انسان را به مقامات عجیبی می‌رساند؛ الطافی به انسان می‌کند که خود فرد هم تعجب می‌کند! بعد فرمودند: اگر حضرت عیسی یقینش بیشتر بود روی آسمان راه می‌رفت. مثل پرنده‌هایی که خیلی سریع روی آب راه می‌روند؛ طی الماء می‌کنند. پیامبر اکرم به معاذ بن جبل فرمودند: باید همیشه سعی کنی یقین داشته باشی و با یقین حرکت کنی. معاذ گفت یقینی که سبب شود انسان طی السما و طی الارض کند کار من نیست، کار  شماست. آقا فرمودند: نه، تو هم تلاشت را بکن. تو هم می‌توانی.