پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله تقوایی

دسته‌بندی: صوت

شرح حدیث جنود عقل و جهل امام صادق علیه السلام

جلسه اول (مقصد دوازدهم)
جلسه دوم (پایان مقصد دوازدهم و شر وع مقصد سیزدهم)
جلسه سوم (مقصد سیزدهم)
جلسه چهارم (مقصد سیزدهم)
جلسه پنجم (مقصد سیزدهم)
جلسه ششم (مقصد سیزدهم)
جلسه هفتم (مقصد چهاردهم)
جلسه هشتم (مقصد چهاردهم)
جلسه نهم (مقصد چهاردهم)
جلسه دهم (مقصد چهاردهم)
جلسه یازدهم (مقصد چهاردهم)
جلسه دوازدهم (مقصد چهاردهم)

اخلاص

جلسه اول (مقدمه اخلاص،تقوا)
جلسه دوم (مقدمه اخلاص،تقوا)
جلسه سوم (مقدمه اخلاص،تقوا)
جلسه چهارم (مقدمه اخلاص،تقوا)
جلسه پنجم (مقدمه اخلاص،تقوا)
جلسه ششم (مقدمه اخلاص،تقوا)
جلسه هفتم (مقدمه اخلاص،تقوا)
جلسه هشتم (مقدمه اخلاص،تقوا)
جلسه نهم (مقدمه اخلاص،تقوا)